Recruitment in asia

Recruitment in cambodia

Free job in cambodia

Jobs in cambodia

Website job in cambodia

Job list in cambodia

Recruitment in asean

Training development cambodia

Positions in cambodia

Job search in cambodia

Human resource in cambodia

Full time job in cambodia


មន្រ្តីស្តារបំណុល

Company Asean-works
Posted 30-11-2018
Closing date 02-03-2019
Term Full time
Category Banking/Insurance
Location Phnom Penh
Salary 400 USD -- 500 USD
Year of Experience
Number of hire
Sex Male/Female
Job level Middle
Job Responsibilities:
- សត្មបសត្មួល ព ោះស្រាយ និងត្បមូលត្ាក់កមចីណែលយឺតយ៉ាវ និងកមចីមិនែំពែើរការ
- ពរៀបចំឯការថ្ផៃកនុងតមនិតិវិធ្ីព ោះស្រាយបំែុល (លិខិតជូនែំែឹងសតីេីការយឺតយ៉ាវ លិខិតអព្ជើញ។ល។) និងត្បគល់ជូនអតិងិជន
- សត្មបសត្មួល ព យពធ្វើការងារជាមួយអនកពាក់េ័នធខាងកនុង ពមធាវី តុលាការ ករែីកមចីមានបញ្ហាធ្ៃន់ធ្ៃរ និងពធ្វើបចចុបបននភាេកនុងត្បេ័នធMIS
- យល់េីាានភាេអតិងិជនតមរយៈ ការកាងទំនាក់ទំនងជាមួយ អតិងិជន និងអាជាាធ្រកនុងតំបន់
- រាយការែ៍ និងពធ្វើបចចុបបននភាេពៅត្បធានផ្ទៃល់ ពាក់េ័នធនឹងកមចីយឺតយ៉ាវ។
Job Requirements:
- និសសិតកំេុងសិកាថ្ននក់បរិញ្ហាបត្ត ឬ បរិញ្ហាបត្តរង ណផនករែឋាលអាជីវកមម (ទីផារ ត្គប់ត្គង។ល។) និងមានបទេិពាធ្ន៍េីរឆ្នំកនុងវិស័យហិរ្ាវតាុ
- មានចំពែោះជំនាញ កនុងការត្ាស្រស័យទាក់ទង ការព ោះស្រាយបញ្ហា និងការសពត្មចចិតត
- មានចំពែោះែឹង និងអាចពត្បើត្ាស់កុំេយូទ័រាន (កមមវិធ្ី Microsoft Office, email)
- ពាមោះត្តង់ មុឺងមា៉ាត់ ម៉ាត់ចត់ អត់ធ្មត់ខពស់ រួសរាយរាក់ទាក់ និងខិតខំត្បឹងណត្បងកនុងការងារ
- យល់ស្រសបជាមួយចកខុវិស័យ និងពបសកកមមរបស់ ហវឺស ហ្វវយណនន។
Contacts:
Contact Person
Website http://asean-works.com
Address 2nd Floor KEY Real Estate Building #108, St 245, ABCD, Mao Tse Toung, Toul Tompong 2, Chamkarmorn.
Phone 012 846 222/ 069 900 995
Email [email protected]